Formacja oblacka przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich to formacja czasowa, a drugi to formacja ustawiczna. Formacja czasowa przebiega w czasie poprzedzającym złożenie ślubów wieczystych. Jest o okres ok. 5-7 lat; w zależności od tego, czy kandydat do ślubów wieczystych w czasie późniejszym będzie przyjmował święcenie kapłańskie, czy będzie bratem zakonnym.

Do formacji czasowej zaliczany jest też czas przebywania w nowicjacie. Nowicjat jest to roczny okres rozeznawania, czy życie zakonne i charyzmat oblacki jest stylem życia, którym chciałby kandydat podążać. Po rocznym okresie rozeznawania adepci do życia zakonnego składają na jeden rok pierwsze śluby zakonne, które są odnawiane po roku. Są to śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Po około dwutygodniowym okresie wakacji w rodzinnym domu młodzi zakonnicy, którzy złożyli Bogu śluby, udają się do Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze, by tam rozpocząć formację intelektualną i duchową. Rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne. W czasie sześcioletniego okresu studiów zapoznają się z naukami filozoficznymi (historią filozofii, metafizyką, filozofią Boga…) i teologicznymi (dogmatyką, Pismem świętym, liturgiką…) oraz z podstawami duchowości. Każdy z młodych zakonników ma swojego kierownika duchowego oraz spowiednika.

Czas seminarium jest także kształceniem się w dziedzinie posług pastoralnych. Klerycy pomagają w domu dziecka, domu samotnej matki oraz domu dla dzieci upośledzonych. Poza tym klerycy posługują głoszeniem Dobrej Nowiny w jakże specyficznym miejscu, jakim jest Zakład Karny we Wrocławiu, albo posługą głoszenia rekolekcji dla młodzieży i dorosłych.

Śluby wieczyste

Najważniejszym wydarzeniem w formacji zakonnej oblata jest moment złożenia ślubów wieczystych. Współpraca z łaską Ducha Świętego, który udziela natchnienia, prowadzi do decyzji o definitywnym zaangażowaniu przez śluby. Ślubując na wieki Chrystusowi czystość, ubóstwo i posłuszeństwo zakonnicy zobowiązują się miłować swego Zbawiciela całym sercem tak, jak On ich umiłował. Dynamika miłości do Chrystusa przekłada się na posługę względem najuboższych, najbardziej opuszczonych i potrzebujących.

Znakiem złożenia wieczystej oblacji jest krzyż oblacki, który nieustannie przypomina o miłości Zbawiciela. Ojciec Założyciel, św. Eugeniusz de Mazenod, określił w Konstytucjach krzyż jako list uwierzytelniający posłannictwo oblatów do innych narodów, do których są posłani.

Od tego momentu w życiu oblata rozpoczyna się formacja ustawiczna, czyli ciągła. W czasie, której każdy oblat zapoznaje się z swoim Zbawicielem poprzez czytanie Pisma świętego, modlitwę, osobiste rekolekcje.

Dziewięciu naszych współbraci złożyło w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny swoją wieczystą profesję zakonną. Na ręce Ojca Prowincjała Teodora Jochema ślubowali oni Bogu i Kościołowi ubóstwo, posłuszeństwo i czystośc na wieki.

Święcenia diakonatu i kapłaństwa

Równolegle z formacją zakonną odbywa się przygotowanie do kapłaństwa. Kolejne jego etapy to: posługa lektoratu, akolitatu oraz święcenia diakonatu, które przyjmują alumni kończący piąty rok studiów.

Zwieńczeniem sześcioletniego okresu formacji seminaryjnej są święcenia kapłańskie. Działając in persona Christi (w osobie Chrystusa) nowo wyświęceni kapłani, zwani też neoprezbiterami, podejmują misję wszędzie tam, gdzie zostają posłani przez Kościół. Posługa kapłańska obejmuje prowadzenie napotkanych ludzi ku życiu sakramentalnemu, ze szczególnym wyakcentowaniem Eucharystii, przepowiadanie Słowa Bożego, umacnianie w łasce chrztu oraz prowadzenie do doskonałości chrześcijańskiej powierzonych posłudze oblatów ludzi.